top of page

Ochrana osobných údajov

GDPR

Kolégium Antona Neuwirtha (ďalej len „KAN“) je  občianske združenie, ktoré vykonáva svoju činnosť a poskytuje služby na základe registrácie stanov dňa 6.2.2009 v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb je Kolégium Antona Neuwirtha, so sídlom Námestie padlých hrdinov 7, Ivanka pri Dunaji, IČO: 42138515.

Právny základ spracovania OU

Osobou poverenou dohľadom nad ochranou osobných údajov je výkonný riaditeľ KAN. V prípade, ak máte otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, príp. iné otázky, môžete kontaktovať výkonného riaditeľa na info@kolegium.org alebo písomne listom zaslaným na adresu nášho sídla.

 

Osobnými údajmi sú podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ZOOU) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za Dotknutú osobu v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Dotknutá osoba môže v právnych vzťahoch vystupovať ako člen občianskeho združenia, donor, študent, zamestnanec a pod.
 

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s právnym poriadkom, najmä

 • zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,

 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,

 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,

 • Všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

   

Samotné  Všeobecné nariadenie o ochrane údajov nám umožňuje spracúvať osobné údaje pokiaľ:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

   

Právnym základom pre potreby KAN je  zmluva medzi dotknutou osobou a KAN, osobitný právny predpis, oprávnený záujem KAN alebo tretej osoby a súhlas dotknutej osoby.


 

Oprávnené záujmy

KAN spracúva osobné údaje aj na základe tzv. oprávnených záujmov. Pokiaľ sa nejaký záujem prevádzkovateľa považuje za oprávnený, môže za účelom jeho dosiahnutia spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za predpokladu, že jeho práva a záujmy prevažujú nad základnými právami, slobodami a oprávnenými záujmami dotknutých osôb. Z toho vyplýva, že skôr ako dôjde k spracúvaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov, KAN preverí či záujem je skutočne oprávnený a následne posúdi či oprávnený záujem preváži nad právami a slobodami dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo proti takémuto postupu podať námietku výkonnému riaditeľovi KAN proti spracovaniu a požiadať o výmaz osobných údajov. Po takejto námietke musí prevádzkovateľ realizovať individuálne posudzovanie či jeho oprávnený záujem skutočne prevažuje nad základnými právami a slobodami dotknutej osoby, ktorá vzniesla námietku.
 

Medzi oprávnené záujmy KAN patria:
 

 • ochrana majetku KANu,

 • ochrana bezpečnosti zamestnancov a dotknutých osôb KANu,

 • prevencia a detekcia kriminality,

 • poskytovanie doplnkových služieb a ponúk dotknutým osobám KANu.


   

Rozsah spracúvaných osobných údajov

KAN pri svojej činnosti spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený právnymi predpismi, alebo je uvedené v zmluve či v inom dokumente medzi KANom a dotknutou sobou, alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje spracúvame v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Osobné údaje získavame z prihlášok, webových dotazníkov, kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním z dokladov totožnosti dotknutej osoby a vyhotovovaním ich kópií, prípadne iným spôsobom.

 

Pri poskytovaní svojich služieb spracúvame najmä nasledujúce kategórie osobných údajov:
 

 1. Údaje o totožnosti a kontaktné údaje: najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, fotografiu dotknutej osoby, názov školy a odboru osoby, ocenenia a výhry v súťažiach.
   

 2. Transakčné údaje: najmä údaje o poskytnutých službách, údaje o prijatých a odoslaných platbách, údaje o osobe príjemcu platby, údaje získané pri uzatváraní zmlúv alebo predzmluvných vzťahov, využívaní služieb KANu;
   

 3. Demografické údaje a sociálne postavenie: najmä vek, pohlavie, vzdelanie alebo kvalifikácia, rodinný stav;
   

 4. Geolokačné údaje: pre optimalizáciu web stránok z hľadiska systémového výkonu, použiteľnosti a poskytovania užitočných informácií o našich produktoch a službách, spracúvame informácie z log súborov vo Vašom počítači (tzv. Cookies) v rozsahu ako napr. používateľské správanie, aktivity v rámci aktívnych prvkov stránky, údaje o pripojení a počítači, a to najmä IP adresu, typ a nastavenie prehliadača, operačný systém, ako aj iné parametre súvisiace s operačným systémom počítača. Tieto informácie používame pre efektívne spravovanie stránok, aby sme sa dozvedeli viac o správaní našich používateľov na stránke, analyzovanie trendov a zbieranie demografických údajov o našich užívateľoch ako celku, na účely prevencie podvodného konania. Bližšie informácie o spracúvaní Cookies a používaní internetových stránok sú v osobitnej časti tohto dokumentu.


   

Uvedenie tretích strán, ktoré sú prijímateľmi OU s odôvodnením

Osobné údaje dotknutých osôb nesprístupňujeme tretím osobám.
 

Informácie o transfere OU do tretích krajín a spôsob ich zabezpečenia

Žiadne osobné údaje dotknutých osôb nie sú predmetom prenosu do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov.
 

Retenčné doby a spôsoby ich určenia

Doba spracúvania a archivácie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby je stanovená platnými právnymi predpismi alebo je dohodnutá medzi KANom a dotknutou osobou.
 

Osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Všeobecná doba uchovávania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby je stanovená na 10 rokov od ukončenia právneho vzťahu prevádzkovateľa a dotknutej osoby za účelom splnenia si všetkých povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.
 

Oprávnené záujmy

KAN spracúva osobné údaje aj na základe tzv. oprávnených záujmov. Pokiaľ sa nejaký záujem prevádzkovateľa považuje za oprávnený, môže za účelom jeho dosiahnutia spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za predpokladu, že jeho práva a záujmy prevažujú nad základnými právami, slobodami a oprávnenými záujmami dotknutých osôb. Z toho vyplýva, že skôr ako dôjde k spracúvaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov, KAN preverí či záujem je skutočne oprávnený a následne posúdi či oprávnený záujem preváži nad právami a slobodami dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo proti takémuto postupu podať námietku výkonnému riaditeľovi KAN proti spracovaniu a požiadať o výmaz osobných údajov. Po takejto námietke musí prevádzkovateľ realizovať individuálne posudzovanie či jeho oprávnený záujem skutočne prevažuje nad základnými právami a slobodami dotknutej osoby, ktorá vzniesla námietku.
 

Medzi oprávnené záujmy KAN patria:
 

 • ochrana majetku KANu,

 • ochrana bezpečnosti zamestnancov a dotknutých osôb KANu,

 • prevencia a detekcia kriminality,

 • poskytovanie doplnkových služieb a ponúk dotknutým osobám KANu.

   

Rozsah spracúvaných osobných údajov

KAN pri svojej činnosti spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený právnymi predpismi, alebo je uvedené v zmluve či v inom dokumente medzi KANom a dotknutou sobou, alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje spracúvame v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Osobné údaje získavame z prihlášok, webových dotazníkov, kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním z dokladov totožnosti dotknutej osoby a vyhotovovaním ich kópií, prípadne iným spôsobom.
 

Pri poskytovaní svojich služieb spracúvame najmä nasledujúce kategórie osobných údajov:
 

 1. Údaje o totožnosti a kontaktné údaje: najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, fotografiu dotknutej osoby, názov školy a odboru osoby, ocenenia a výhry v súťažiach.
   

 2. Transakčné údaje: najmä údaje o poskytnutých službách, údaje o prijatých a odoslaných platbách, údaje o osobe príjemcu platby, údaje získané pri uzatváraní zmlúv alebo predzmluvných vzťahov, využívaní služieb KANu;
   

 3. Demografické údaje a sociálne postavenie: najmä vek, pohlavie, vzdelanie alebo kvalifikácia, rodinný stav;
   

 4. Geolokačné údaje: pre optimalizáciu web stránok z hľadiska systémového výkonu, použiteľnosti a poskytovania užitočných informácií o našich produktoch a službách, spracúvame informácie z log súborov vo Vašom počítači (tzv. Cookies) v rozsahu ako napr. používateľské správanie, aktivity v rámci aktívnych prvkov stránky, údaje o pripojení a počítači, a to najmä IP adresu, typ a nastavenie prehliadača, operačný systém, ako aj iné parametre súvisiace s operačným systémom počítača. Tieto informácie používame pre efektívne spravovanie stránok, aby sme sa dozvedeli viac o správaní našich používateľov na stránke, analyzovanie trendov a zbieranie demografických údajov o našich užívateľoch ako celku, na účely prevencie podvodného konania. Bližšie informácie o spracúvaní Cookies a používaní internetových stránok sú v osobitnej časti tohto dokumentu.

   

Uvedenie tretích strán, ktoré sú prijímateľmi OU s odôvodnením

Osobné údaje dotknutých osôb nesprístupňujeme tretím osobám.
 

Informácie o transfere OU do tretích krajín a spôsob ich zabezpečenia

Žiadne osobné údaje dotknutých osôb nie sú predmetom prenosu do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov.
 

Retenčné doby a spôsoby ich určenia

Doba spracúvania a archivácie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby je stanovená platnými právnymi predpismi alebo je dohodnutá medzi KANom a dotknutou osobou.
 

Osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Všeobecná doba uchovávania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby je stanovená na 10 rokov od ukončenia právneho vzťahu prevádzkovateľa a dotknutej osoby za účelom splnenia si všetkých povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.
 

Zoznam práv dotknutej osoby

Medzi práva Dotknutých osôb uvedených v § 19 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov a čl. 12 a nasl. Všeobecného nariadenia o ochrane údajov patria práva na informáciu alebo oznámenia o:

– identifikačných údajoch a kontaktných údajoch prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,
 

– kontaktných údajoch zodpovednej osoby,
 

– účele spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené,
 

– právnom základe spracúvania osobných údajov,
 

– oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
 

– identifikácii príjemcu alebo kategórii príjemcu,
 

– tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
identifikácii tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené,

 

– dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,
 

– práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 

– práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 

– práve obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov SR a podať návrh na začatie konania o tom, že boli dotknuté jeho/jej práva podľa Zákona o ochrane osobných údajov a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 

– tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
 

– existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 

– inom účele spracúvania a ďalšie relevantné informácie uvedené vyššie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané,
 

– práve získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom,
 

– práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 

– zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 

–  primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii.
 

– oprave osobných údajov, vymazaní osobných údajov alebo obmedzení spracúvania osobných údajov,
 

– práve získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,
 

– práve namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku,
 

– práve namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať,
 

– práve na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú,
 

– povinnosti prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 • písomne a z obsahu žiadosti musí vyplývať, že si uplatňuje svoje právo. Žiadosť podaná elektronickou poštou alebo faxom musí byť doručená aj písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
   

 • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
   

 • u sprostredkovateľa vyššie uvedenými spôsobmi, pričom sprostredkovateľ je povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
   

Žiadosť dotknutej osoby vybavíme v lehote tridsať (30) dní odo dňa prijatia písomnej žiadosti. V niektorých osobitných prípadoch môže byť na preskúmanie žiadosti potrebná dlhšia lehota. Takéto žiadosti vybavíme v lehote šesťdesiat (60) dní a odo dňa prijatia písomnej žiadosti a dotknutú osobu budeme písomne informovať o uplatnení dlhšej lehoty.
 

Dotknutá osoba má tiež právo obrátiť sa so svojou žiadosťou priamo na Úrad na ochranu osobných údajov SR.
 

Spracúvanie osobných údajov

Prikladáme mimoriadnu dôležitosť ochrane dôvernosti rovnako súčasných ako aj potenciálnych klientov využívajúcich internetové služby. Zároveň Vám chceme poskytnúť všeobecné informácie týkajúce sa pravidiel zhromažďovania, spracovávania a využívania informácií o používateľoch internetových stránok KANu.

KAN je vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok a to:
 

KAN ako autor týchto stránok má podľa autorského zákona (zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov) majetkové práva k týmto internetovým stránkam, vrátane akejkoľvek ich časti a obsahu na nich uvedeného.

Prostredníctvom internetových stránok môže dochádzať k získavaniu osobných údajov. V prípade, že prístup k niektorým údajom a informáciám na internetových stránkach je podmienený poskytnutím údajov, ktoré môžu mať charakter osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, používateľ má právo vyjadriť svoj súhlas s ich spracúvaním a archiváciou.

Osobné údaje získavané prostredníctvom internetových stránok môžu byť spracúvané na účely zasielania nášho Newslettra a priameho marketingu, na účely získavania Vašich podnetov, názorov a pripomienok. KAN tieto údaje môže využiť taktiež na vyhodnocovanie aktivity používateľa, na vytváranie štatistík a na zlepšovanie služieb a informácií poskytovaných prostredníctvom internetových stránok a na účely spracovávania prieskumov.

KAN získava osobné údaje na vyššie uvedené účely výlučne prostredníctvom formulárov, ktoré sú zobrazené na internetových stránkach a dotknutá osoba poskytuje osobné údaje dobrovoľne a so svojim súhlasom.
 

Používateľ berie na vedomie, že všetky informácie a osobné údaje, ktoré poskytuje KANu prostredníctvom internetových stránok poskytuje dobrovoľne, poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a aktuálne.
 

Používateľ si je vedomý, že sú mu známe jeho práva pri spracúvaní osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Na požiadanie má právo bezplatne získať informácie o uchovávaných osobných údajoch týkajúcich sa svojej osoby a získaných prostredníctvom internetových stránok. Zároveň má nárok na opravu, zablokovanie alebo vymazanie údajov. Používateľ je oprávnený svoj súhlas písomne odvolať na adresu sídla KANu. Vykonaním takéhoto úkonu Používateľ berie na vedomie, že KAN je oprávnený odmietnuť poskytovať používateľovi služby, ak je pre takéto poskytovanie nevyhnutný jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.


 

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom cookies

Na základe § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách KAN používa na svojich internetových stránkach, ktoré prevádzkuje súbory cookies. Súbory cookies umožňujú prispôsobiť fungovanie stránok preferenciám používateľov. Vďaka súborom cookies je možné analyzovať najčastejšie navštevované stránky a správanie používateľov. Súbory cookies nám umožňujú monitorovať účinnosť reklám a prispôsobiť zameranie na konkrétnu skupinu odberateľov. Vďaka súborom cookies sme schopní zdokonaľovať a vylepšovať internetové stránky tak, aby ich používanie bolo ešte jednoduchšie a pohodlnejšie.

Súbory cookies sú malé textové súbory, zaslané a uložené vo vašom zariadení (počítač alebo iné zariadenie s prístupom na internet), ktoré používate pri prehliadaní internetových stránok. Súbory cookies nepoškodzujú vaše zariadenie, ktoré používate pri prehliadaní internetových stránok.

Súbory cookies sú používané s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Internetové prehliadače sú obvykle prednastavené na automatické akceptovanie súborov cookies. KAN nepoužíva automatické akceptovanie údajov vzhľadom na skutočnosť, že aj tu môže dochádzať k spracovaniu osobných údajov. Internetové stránky KANu sa Vás pri návšteve explicitne opýtajú, či súhlasíte s používaním cookies a zároveň Vám dajú možnosť kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

KAN je oprávnený o používateľovi svojich internetových stránok spracúvať, a to najmä zhromažďovať, údaje o pripojení a počítači, a to najmä IP adresu, typ a nastavenie prehliadača, operačný systém, ako aj iné parametre súvisiace s operačným systémom počítača používateľa.

Bezpečnostné opatrenia pri spracúvaní osobných údajov

Za účelom ochrany osobných údajov dotknutých osôb máme implementované viaceré bezpečnostné opatrenia. Tieto opatrenia sú rovnako aplikované na procesy zberu informácií, ich ukladania, spracúvania a likvidácie a zameriavajú sa na ochranu osobných údajov dotknutých osôb pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
 

Bezpečnosť osobných údajov je zabezpečená prijatými technickými, organizačnými a personálnymi opatreniami, ktoré  zodpovedajú spôsobu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania údajov, v rámci našich informačných systémov a sú zabezpečené a chránené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov.
 

Oprávnenie spracúvať osobné údaje vyplýva našim zamestnancom ako oprávneným osobám z pracovnoprávneho vzťahu, z iného obdobného vzťahu, ako aj zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Oprávnenou osobu podľa Zákona o ochrane osobných údajov a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania alebo v rámci výkonu verejnej funkcie a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v všeobecne záväzných právnych predpisoch a vnútorných predpisoch KANu. Prijatím bezpečnostných opatrení znemožňujeme neoprávneným osobám akýkoľvek nedovolený prístup k spracúvaným osobným údajom, manipulácii s technickými zariadeniami určenými na spracúvanie osobných údajov alebo na ich ochranu a manipulácii s nosičmi osobných údajov a oprávneným osobám zabezpečuje prístup k osobným údajom v rozsahu potrebnom na plnenie ich povinností alebo úloh obsiahnutých v poučení.

Osobné údaje dotknutých osôb nezverejňujeme bez súhlasu dotknutej osoby.

Uchovávame a chránime osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. Osobné údaje, na ktoré už vypršalo oprávnenie ich spracúvať a uchovávať, mažeme.

bottom of page