top of page

Diskusiou o veľkých dielach
spoznávame seba a svet

Akadémia veľkých diel je voľnočasový program pre žiakov a študentov. Pozeráme dobré filmy, čítame tie najlepšie knižky, počúvame kvalitnú hudbu a zamýšľame sa o slávnych obrazoch. Hľadáme odpovede na veľké otázky vo veľkých príbehoch.

 

Vstupujeme do diskusie s najväčšími mysliteľmi, ktorí formovali našu civilizáciu. Nasledujeme princípy klasického a charakterového vzdelávania používané na tých najlepších svetových univerzitách. 

Byť v Akadémii je akoby konečne zažiť skutočné školstvo.

študentka Petra, Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazaského v Nitre

rozvíjať

charakter

V príbehoch a dielach študenti objavujú hodnoty, reflektujú ich a budujú svoje postoje.

myslieť

kriticky

Študenti reagujú na myšlienky autorov aj spolužiakov a formulujú vlastné argumenty.

lepšie sa

sústrediť

Hoci diela sú krátke, samostatná príprava na semináre vyžaduje sústredenú prácu.

čítať s porozumením

Študenti sú vedení k tomu, aby obsahu textu porozumeli bez výkladu učiteľa. 

Tento program pomáha

Ako to funguje?

ako to funguje

1. Učiteľ, ktorý má záujem o Akadémiu veľkých diel na svojej škole sa prihlási na jeden z ponúkaných tréningov. V tomto bode ešte učiteľ neoslovuje žiakov, na tréningu spozná Akadémiu veľkých diel a osvojí si prácu s metodikou.

2. Po tréningu sa učiteľ rozhodne, či bude klub Akadémie na svojej škole organizovať. Ak áno, vstúpi do spolupráce s Akadémiou a s jej podporou získava na svojej škole 7-15 účastníkov pre svoj klub.
 

3. Po úspešnom nábore učiteľ s podporou Akadémie organizuje svoj vlastný klub Akadémie na svojej základnej alebo strednej škole.

Program má dve časti:

 

  • interaktívna online knižnica s dielami a prípravou

  • diskusné semináre v malej skupine

 

 

Žiaci a študenti sa na semináre pripravujú pomocou materiálov v online knižnici. Na jednom seminári je 7-15 účastníkov, ktorí spolu diskutujú o konkrétnych dielach a o dôležitých témach, ktoré otvárajú. Učiteľ posúva diskusiu účastníkov pomocou metodiky Akadémie. Na záver programu sú účastníci odmenení certifikátom.

Program Akadémie veľkých diel môžu učitelia absolvovať aj ako účastníci a to v Akadémii pre kolegov, ktorá prebieha v skrátenej forme (11 diskusných seminárov). Takýto klub môže na škole otvoriť učiteľ, ktorý prešiel našim metodickým tréningom.

1.

Čítanie, pozeranie alebo počúvanie diela v online knižnici

2.

Samostatná reflexia o diele a otázkach, ktoré otvára

3.

Diskusia s ostatnými študentmi na seminári

Čo robíme

Čo nerobíme

Prečo vznikla Akadémia

V čase informačných, politických a environmentálnych výziev mladému človeku nestačia na navigovanie života naučené informácie - potrebuje budovať schopnosti, ktoré mu pomôžu v životných rozhodnutiach, vo vzťahoch, v prístupe k práci a svojej budúcnosti.

Veľké diela ako Čechovove poviedky, Rembrandtove obrazy či Hitchcockove filmy obsahujú príbehy, ktoré odrážajú ľudskú skúsenosť a otvárajú zásadné životné témy, univerzálne pre každého človeka.

 

Pomocou nich reflektujeme svoje vlastné skúsenosti a vnútorné postoje. Diskusia s ostatnými nám potom pomáha ich formulovať a obrusovať. Týmto spôsobom formujeme svoju myseľ a charakter.

VÍZIA

Charakterní mladí ľudia túžiaci po múdrosti a kráse.

POSLANIE

Hľadaním odpovedí na dôležité životné otázky a študovaním veľkých diel západnej civilizácie umožniť stredoškolákom, aby lepšie porozumeli sebe a svetu a stali sa tak hrdinami svojho vlastného príbehu.

✔︎ čítame krátke diela veľkých autorov, ktoré sú nadčasové a obsahujú dôležité témy

✔︎ pozeráme kvalitné filmy a slávne obrazy a počúvame významné hudobné diela, cez ktoré spoznávame svet

✔︎ diskutujeme o svojich vlastných myšlienkach súvisiacich s dielami

✔︎ testujeme kritické myslenie bez známkovania - študenti môžu vidieť svoje zlepšenie

✔︎ metodiky pre semináre tvoríme za pomoci skúsených pedagógov, odborníkov a zahraničných inštitúcií

✘ neučíme sa o dielach naspamäť

 nepoužívame učebnice

 učiteľ o dielach neprednáša, ale otvára otázky z diela pomocou metodík Akadémie

✘ neponúkame jednoznačné odpovede, hľadáme ich v diskusii

✘ nediskutujeme pre diskusiu samotnú, ale venujeme sa otázkam a témam, ktoré otvárajú konkrétne diela

✘ študentov neznámkujeme

VÍZIA

Charakterní mladí ľudia túžiaci po múdrosti a kráse.

POSLANIE

Hľadaním odpovedí na dôležité životné otázky, prostredníctvom štúdia veľkých diel západnej civilizácie a tvorbou vzťahov založených na dôvere umožniť žiakom a učiteľom, aby lepšie porozumeli sebe a svetu a stali sa tak hrdinami svojho vlastného príbehu.

vízia
Jubilee-image_edited.jpg

O Akadémii veľkých diel sa od júna 2023
môžete dočítať aj na webových stránkach
jednej z najznámejších organizácií venujúcej
sa charakterovému vzdelávaniu vo svete.

Akadémiu veľkých diel alebo aj Great Works Academy sme viac predstavili (nielen) akademickému svetu vďaka článku Great Artworks Can Help Students (and Teachers) to Flourish and Become Heroes of Their Own Life Story. (Veľké umelecké diela môžu pomôcť študentom (a učiteľom) prekvitať a stať sa hrdinami ich vlastného príbehu)

 

Článok o Akadémii je súčasťou projektu Teaching Character: A Practical Guide (Vyučovanie charakteru: Praktická príručka), ktorý zhromažďuje poznatky a postupy niektorých študentov a absolventov magisterského štúdia výchovy k charakteru. 

bottom of page